Kết quả quan trắc môi trường định kỳ xưởng YHV-TB (Update T9/2023)